Book Gosto Gostoso (Taste Tasteful)

Digital illustration for the collection Os 5 Sentidos (5 Senses), with the titles: Eu Posso Cheirar (I Smell it), Eu Posso Ouvir (I Hear it), Eu Posso Sentir (I Feel it), Eu Posso Ver (I See it) and Gosto Gostoso (Taste Tasteful).

trabalhos similares